Ako vybaviť vodomer na závlahu bez stočného?

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Každá komodita má svoju hodnotu a cenu a voda nie je žiadnou výnimkou. Jej hodnota je nevyčísliteľná, jej cena však vyčísliteľná je a skladá sa z dvoch častí. Vodného a stočného. Ak vodu spotrebujeme, platíme, ale ak ju neodvedieme do kanalizácie, ale ňou polievame, musí existovať predsa možnosť za stočné neplatiť.

  Riešenie bude vyžadovať posúdenie okolností
  Máme pre Vás odpovede na otázky a návod

  Máme pre Vás vzory tlačív


  Čo to je vodné?
  Je to platba odberateľa vody za odber vody z verejnej vodovodnej siete. Vodné obsahuje cenu samotnej vody ako komodity a zisk dodávateľa. Právny nárok na platbu vodného vzniká vtokom vody do potrubia za vodomerom, samozrejme za predpokladu, že je uzatvorená zmluvy na dodávku vody, a to bez ohľadu na to, či ju odberateľ naozaj odobral. Ak má odberateľ v mieste spotreby alebo tzv. na päte objektu meradlo, platí za množstvo dodanej a odvedenej vody podľa stavu na ňom. V prípade, že v objekte nie je meranie, spotreba vody sa určuje paušálne podľa tzv. smerných čísel spotreby vody určených vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. Z toho vyplýva, že ak je za vodomerom napríklad prasknuté potrubie, uniknutá voda sa považuje za vodu dodanú a dodávateľ má nárok na platbu za ňu.

   

  Čo to je stočné?
  Je to platba za odvedenie odpadovej vody kanalizáciou a spravidla aj jej vyčistenie. Pokiaľ nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov, napríklad vlastnej studne. Právo na stočné podľa §28 ods. 9 zákona  číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vzniká pripojením pozemku alebo stavby na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a uzatvorením zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpusty, právo na stočné vzniká ich vtokom do verejnej kanalizácie okrem drobných vodných tokov, ktoré už sú zaústené do verejnej kanalizácie.

   

  Čo je verejným vodovodom?
  Podľa § 2 zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je to úbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou.

   

  Čo je verejnou kanalizáciou?
  Podľa § 2 zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je to prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou najmä dovozom fekálnym vozidlom.
   

  Podmienky pre montáž vodomeru na zavlažovanie
  Na účely zavlažovania je potrebné vykonať montáž vodomeru na tzv. „T-kus“, čo je vlastne odbočka v tvare písmena T slúžiaca na vytvorenie samostatnej vetvy, ktorá neústi do miest bežnej spotreby vody. Technické vyhotovenie musí zodpovedať pravidlám vodárenskej spoločnosti, pričom vyhotovenie vykonáva odborná organizácia. Aké ostatné podmienky je potrebné kumulatívne spĺňať?

  a)    Odberateľ už musí mať uzatvorenú zmluvu na službu vodného a stočného,
  b)    počas podania žiadosti nesmie byť mimoriadna situácia s nedostatkom vody,
  c)    nehnuteľnosť žiadateľa musí mať vybudovaný samostatný systém rozvodu vody z vodomernej šachty na miesto, ktoré chce zavlažovať,
  d)    klienti Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti musia spĺňať podmienku, že v systéme závlahy nesmú byť šachty na odber vody a systém musí byť zokruhovaný,
  e)    musí spĺňať všetky technické podmienky pre montáž na „T=kus“ v jestvujúcej vodomernej šachte, v ktorej je vodomer na už odoberanú službu vodného a stočného,
  f)     šachta musí mať potrebné rozmery a musí byť vyhotovená z betónu, oválne plastové šachty podmienkam nevyhovujú,
  g)    nehnuteľnosť nesmie mať vlastnú studňu,
  h)    v nehnuteľnosti alebo na nej sa nesmie nachádzať bazén,
  i)    mesto alebo obec ( ak vodu dodáva konečným odberateľom ) musí mať s vodárenskou spoločnosťou zmluvu na účel použitia verejného vodovodu aj na iný účel ako domácnosť.


  Ako podať žiadosť o zriadenie vodomeru?
  Ak vodu používate aj na závlahu a spĺňate všeobecné podmienky pre montáž záhradného vodomeru, je potrebný vyplniť žiadosť a zaslať ju vodárenskému podniku.  Lehota na jej spracovanie je 30 dní od dátumu doručenia. Výsledkom spracovania môže byť aj zamietavé stanovisko, ale ak obdržíte stanovisko kladné, postupujte podľa inštrukcií v ňom. Spravidla bude nutné zaslať vyplnené tlačivo pripojenia na „T-kus“, kópiu listu vlastníctva a bude treba zabezpečiť splnenie technických podmienok z vyjadrenia. Na to dostanete  lehotu 30 dní. Následne si dohodnete termín obhliadky a ak bude úspešná, bude Vám predložená zmluva a bude s Vami dohodnutý termín montáže vodomeru. Za spotrebu vody nameranú týmto vodomerom budete platiť iba vodné. Tento postup je rovnaký pre rodinné domy, ako aj pre bytové domy. 

  V prílohách si môžete stiahnuť žiadosti, jednotlivých vodárenských spoločností, ak nám boli poskytnuté. 


  Žiadosť môžete zaslať 
  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.     
  Kontakt | BVS a. s. (bvsas.sk)    formulár v prílohe

  Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.     
  info@tvkas.sk      nie je formulár

  Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.     
  info@tavos.sk     formulár v prílohe

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.     
  cc@stvps.sk     formulár v prílohe

   

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.