Latinské výrazy C

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Latinčina často prekvapí nie len laika. Možno poznáte výrazy, ktoré používajú advokáti a súdy, možno latinčinu učíte a možno z nej nepoznáte takmer nič. Nájdite čo potrebujete aby ste pochopili význam toho, čo čítate.

  Nájdite si aj iné latinské frázy a výrazy podľa abecedy

   

  A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

  Frázy a výrazy začínajúce na písmeno "C"

  C. skratka pre condemno - odsudzujem
  capitis deminutio -  zníženie právnej spôsobilosti
       - c. d. maxima – úplné v dôsledku straty slobody
       - c. d. media – čiastočné, v dôsledku straty občianstva
       - c. d. minima – minimálne, v dôsledku vystúpenia z rodiny
  casu fortuito -  náhodne, náhodou
  casu quo -  v ktorom prípade
  casus – náhoda, prípad, nehoda
  causa -  príčina, spor, sporná vec
       - causae cognitio – preskúmanie veci, sporu
       - causa finita est -  záležitosť/spor je ukončený ( je zbytočné ho znovu nastoľovať)
       - causa honesta - záležitosť slušnosti
       - causa iusta - záležistosť spravodlivosti
       - causa proxima – bezprostredná príčina
       - causa remota – nepriama príčina
  caveat emptor/venditor – nech sa kupujúci/predávajúci stará o kvalitu kupovaného/predávaného tovaru (nesie za ňu zodpovednosť)
  cessio - postúpenie pohľadávky
       - cessio litis – vzdanie sa, odstúpenie od sporu
  circa -  približne, okolo
  citatio - súdne prevolanie
  clausula  - výhrada, doložka
  cliens - chránenec, poddaný, zákazník
  codex - zbierka, rukopis
  cognatio - pokrvné príbuzenstvo
  cognomen - priezvisko
  cognitio - preskúmanie
  commercium - obchod, spôsobilosť obchodovať
       - commercii causa – za účelom obchodu
  commodatum - vypožičanie veci na určitý čas a bezplatné užívanie
  commodum - prespech, výnos, úroky, pohodlie
  communis opinio - všeobecná mienka
  compensatio - započítanie, vyrovnanie
  compossessoratus - spoločné právo užívania
  computatio - počítanie
  conclusio - záver, zhrnutie
  concursus – súbeh
       - concursus actionum – súbeh žalôb
       - concursus causarum – súbeh dôvodov
       - concursus creditorum  - súbeh veriteľov
  condemnatio - odsúdenie
  condicio – podmienka
       - condicio facti – faktická podmienka
       - condicio iuris - právna podmienka
       - condicio resolutiva – rozväzujúca podmienka
       - condicio sine qua non -  podmienka, bez ktorej nie (od ktorej nemožno ustúpiť)
       - condicio suspensiva - odkladacia podmienka
  condominium - spoluvlastníctvo
  conductio - nájom veci
  confessio – priznanie, doznanie
  consensus - súhlas, zhoda
       - consensus omnium - súhlas všetkých, všeobecný súhlas, zhoda
  constat - je známe, je isté
       - constat inter omnes -  je všeobecne známe, platné
  contra – proti
       - per contra – práve naopak
       - contra bonos mores – o konaní, ktoré sa prieči dobrému vychovaniu
       - contra ius – v rozpore s právom
       - contra legem -  proti zákonu, v rozpore so zákonom
       - contra rationem iuris/legis – proti zmyslu práva/zákona
       - contra tabulas - proti listine, proti písanému testamentu
  contractus - zmluva, kontrakt
       - contractus bilateralis - dvojstranná zmluva
       - contractus unilateralis - jednostranná zmluva
       - contractus enim legem ex convencionem accipiunt – zmluvy vstupujú do platnosti na základe dohody oboch strán
  controversio - spor
  conubium - manželstvo
  coram populo - verejne, otvorene (dosl. v prítomnosti ľudí )
  corpus delicti - predmet deliktu (ten, na ktorý sa trestný čin zameral, alebo nástroj, ktorým bol trestný čin vykonaný)
  corpus iuris civilis -  zbierka občianskeho práva 
  corruptio – podplatenie, skazenie, korupcia
  crimen – zločin
       - crimen culposum – trestný čin z nedbanlivosti
       - crimen dolosum – úmyselný trestný čin
  culpa - zavinenie, vina
       - culpa lata - hrubé zavinenie, nedbanlivosť
       - culpa levis ¬- ľahké zavinenie, nedbanlivosť
       - culpa in concreto -  vina v konkrétnom prípade
       - culpa in abstracto – vina vo všeobecnosti
       - culpa in re – zavinenie vo veci
  cum annexis -  s prílohami, s doloženým materiálom
  cum compensatione – (riešiť niečo) s kompenzáciou/náhradou
  cum sua causa - vrátane vedľajších nárokov
  cura - starostlivosť opatera
  curator - opatrovník
  curriculum vitae - beh života, životopis

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.