Povinné označovanie domov názvom ulice a číslom

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Obyvatelia obnovených bytových domov sa často dostávajú do dilemy, či novú fasádu „načať“ plechovou tabuľou z názvom ulice a číslom domu. Podobnú dilemu majú aj vlastníci dizajnových novostavieb. Je to naozaj povinnosť?

  Riešenie bude vyžadovať čítať s porozumením
  Máme pre Vás odpovede na otázky

  Máme pre Vás analýzu novely zákona

   

  Od 1.7.2022 vstupuje do platnosti novela zákona 125/2015 Z.z. o registri adries a zmene a doplnení niektorých predpisov. Pôvodne v tejto novele doslova hrozila povinnosť pre vlastníkov budovy, teda SVB alebo správcov, udržiavať informácie nie len o adrese, súpisnom a  orientačnom čísle, ale aj o číslovaní podlaží a jednotlivých bytov a nebytových priestorov. Schválená novela, ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 42/2022 Z.z. našťastie takúto povinnosť priamo neukladá a avizovaná zmena zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v takomto rozsahu nebola v nej obsiahnutá.  Napriek tomu však táto novela doplnila zákon číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákon číslo 125/2015 Z.z. o registri adries o jednoznačné povinnosti vo oblasti označovania stavieb.


  Obyčajné prečíslovanie bytov je problém
  Spomínaný zákon číslo 42/2022 Z.z. ukladá vlastníkovi budovy povinnosť do piatich pracovných dní od vykonania zmeny oznámiť túto obci ( v Bratislave a Košiciach túto pôsobnosť vykonávajú mestské časti) a vykonať ju podľa ustanovených pravidiel. Za týmto účelom bol do tohto právneho predpisu do § 6 doplnený ods. 9, ktorý znie 

  „Na účely plnenia povinnosti zápisu, zmeny a výmazu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) je vlastník budovy povinný písomne oznámiť obci zmenu v číslovaní bytov a podlaží s uvedením nového čísla bytu a čísla podlažia, na ktorom sa byt nachádza, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny; podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia číselným radom od čísla -1.“

  Na veľké šťastie, zákonodarca zabudol doplniť tento odsek do § 27b a preto za nesplnenie tejto povinnosti nie je možné uložiť pokutu za správny delikt.


  Budova musí byť označená ulicou a číslom

  Označovanie budov je v kompetencii zákona o obecnom zriadení.  Ten ukladá vlastníkovi budovy túto budovu označiť názvom ulice, súpisným a orientačným číslom, ak sú pridelené. Povinnosť označenia názvom ulice vyplýva priamo z ustanovenia tohto zákona 

  §2b ods. 6 zákona o registri adries
  Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.

  Povinnosť označenia súpisným a orientačným číslom vyplýva z ustanovení §2c. ods. 4, ktorý zároveň jednoznačne definuje, že za bytové domy túto povinnosť plní a zodpovedá za ňu spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca.

  § 2c ods. 4 zákona o registri adries
  Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.


  Čo ak túto povinnosť vlastník budovy ( SVB alebo správca ) odignoruje alebo z iného dôvodu nesplní?
  V tomto prípade už zákonodarca pamätal na zmeny v zákone a rovnako doplnil ustanovenia §27 c Priestupky tak, že za nesplnenie povinnosti umožňuje uložiť nasledovné pokuty :
  a)    nesplnenie povinnosti podľa § 2b ods. 6 označenia budovy názvom ulice do 250,- €a
  b)    nesplnenie povinnosti podľa § 2c ods. 4 označenia budovy súpisným a orientačným číslom do 150,- €.
  Tieto priestupky prejednáva obec a  na ich prejednávanie sa vzťahuje zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


  Musí byť označenie len tá známa plechová tabuľka?
  Pravidlá označovania budov názvom ulice a súpisným a orientačným číslom si určuje obec. Obstarať tabuľky na označovanie je obec povinná na vlastné náklady, pričom je oprávnená určiť rovnaký vzor tabuliek.

  § 2c ods. 2 zákona o obecnom zriadení
  Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

  § 2b ods. 5 zákona o obecnom zriadení 
  Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné náklady.

  Ak teda dom napríklad prejde obnovou a tabuľky sa zničia alebo sú v nevyhovujúcom stave, SVB alebo správca sú povinní požiadať o nové tabuľky. V praxi si často domy po obnove alebo novostavby o ne nežiadajú a značenie neurobia vôbec, alebo svojským spôsobom. Z hľadiska dizajnu je to aj pochopiteľné, zväčša to obec ani nerieši a v praxi sme sa s pokutou, udelenou z tohto dôvodu, ešte nestretli. To síce neznamená, že nebola nikdy udelená, ale zrejme len v ojedinelých prípadoch. Každopádne ak by sa tejto témy niekto chytil, právo by na to jednoznačne mal. Preto odporúčame bytové domy zodpovedne označiť a o prípadné odchýlenie od umiestnenia, tvaru a celkového dizajnu značenia, obec riadne vopred požiadať.

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.