Latinské výrazy A

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Latinčina často prekvapí nie len laika. Možno poznáte výrazy, ktoré používajú advokáti a súdy, možno latinčinu učíte a možno z nej nepoznáte takmer nič. Nájdite čo potrebujete aby ste pochopili význam toho, čo čítate.

  Nájdite si aj iné latinské frázy a výrazy podľa abecedy

   

  A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V 

  Frázy a výrazy začínajúce na písmeno "A"

  A. skratka pre absolvo – oslobodzujem
  abalienatio - scudzenie
  ab ante - vopred, v predstihu
  abbreviato – skratka
  abdicatio – zrieknutie sa, odstúpenie z úradu
  ab extra - (zásah) zvonku
  ab intestato - bez testamentu (o dedení zo zákona)
  ab initio -  od začiatku, na úvod
  ab invito – nechtiac, nevedomky
  abiudicatio - súdne neuznanie, odopretie práva
  abolitio – 1. zrušenie zákona/rozsudku 2. druh milosti, zastavenie trestného konania
  abrogatio - zrušenie zákona
  abrogare legem – anulovať zákon
  absente reo – v neprítomnosti obžalovaného
  absentia – neprítomnosť
       - in absentia -  v neprítomnosti (napr. odsúdený)
  absolutio -  oslobodenie
       - absolutio ab actione - oslobodenie spod žaloby z materiálneho dôvodu
       - absolutio ab instantia - oslobodenie spod žaloby z formálneho dôvodu
  abusus non est usus, sed corruptela – zneužívanie nie je užívanie, ale poškodenie veci
  acceptum - príjem, inkaso
  accusatio – žaloba
  accusare – obžalovať
  accusator - žalobca
  acquisitio - nadobudnutie, získanie
  acta - spisy, písomné podania, 
       - ad acta - k spisom (pripojiť, odložiť ako vybavené, bezpredmetné)
       - apud acta – pri spisoch (je priložené)
       - acta senatus – záznamy zo zasadnutia senátu
  actio - žaloba, nárok 
       - actio contraria – protižaloba, vzájomná žaloba
       - actio conducti – žaloba nájomcovi proti prenájomcovi
       - actio cumulata – žaloba, ktorá obsahuje viac sporov, nárokov proti žalovanej strane
       - actio damni iniuria – žaloba za protiprávne poškodenie veci
       - actio doli - žaloba z podvodu
       - actio empti - žaloba kupujúceho proti predávajúcemu
       - actio furti - žaloba z krádeže na zaplatenie pokuty
       - actio in personam/personalis - osobná žaloba
       - actio in rem - vecná žaloba
       - actio locati -  žaloba prenajímateľa proti nájomcovi
       - actio nata – vznik žaloby
       - actio privata – súkromná žaloba
       - actio popularis  - verejná žaloba
       - actio prima - žaloba pred prvou inštanciou
       - actio secunda - druhostupňová žaloba
       - actio ultima -  posledná žaloba, dovolanie
  actor – žalobca
       - actor publicus – verejný žalobca
  actori incubit probatio – ťarcha dokazovania spočíva na žalobcovi
  actus – konanie
       - actus maioris potentiae – trestné činy väčšieho násilia (nebezpečnejšie, trestali sa smrťou a konfiškáciou majetku)
       - actus minoris potentiae – trestné činy menšieho násilia ( menej nebezpečné proti osobe/majetku trestali sa prevažne peňažnými pokutami)
       - actus contrarius – opačný právny úkon
  actum ut supra – pojednávané ako predtým (formula, kt. sa používa v zápisniciach pri opakovanom údaji dňa)
  ad absurdum -  do nezmyselnosti (dokazovať nezmyselnosť alebo neudržateľnosť tvrdenia)
  a dato -  odo dňa, od vystavenia listiny
  ad circulandum – o spisoch, ku ktorým sa mali vyjadriť tí, ktorým boli zaslané (niečo ako obežník)
  addenda – to, čo sa má doplniť, pripojiť (príloha, dodatok)
  ad exemplum - napríklad
  ad hoc - zatiaľ, k tomuto, pouýíva sa ako vyjadrenie pre katuálny účel
  ad diem  - do dňa (posledný deň lehoty)
  a die - od dňa (prvý deň lehoty)
  ad incertam personam – pre neurčitú osobu
  ad interim - predbežne
  ad literam - do písmena, doslova
  adiudicatio – prisúdenie ( v spore o delenie vecí)
  ad modum - podľa príslušného spôsobu
  ad  nutum -  ihneď, na pokyn
  adpotio -  osvojenie cudzej osoby
  ad ordinem - na rozkaz ( urobiť)
  ad personam - so zreteľom na určitú osobu
  ad rem -  k veci (nestrácať čas okolnosťami, ale sústrediť sa na podstatu veci)
  ad tempus -  dočasne
  adulterium – cudzoložstvo
  ad usum proprium – pre vlastné použitie, osoh 
  ad usum publicum ¬-  pre verejný prospech
  ad usum - podľa zvyku, ako je zvykom
  adversarius – protistrana, protivník v spore
  adversus edictum -  proti zneniu ediktu
  advocatus -  právny zástupca, poradca
  aequalitas – rovnoprávnosť
       - aequalitas iuris – rovnoprávnosť pohlaví pri nadobúdaní majetku
       - aequalitas partium – rovnosť strán (zmluvných alebo sporových)
  aequitas – rovnosť (občanov pred zákonom)
  aequum et bonum est lex legum -  spravodlivosť a dobro je najvyšší zákon
  aequo animo - s pokojnou mysľou, spokojne
  aequum et iustum - rovné a spravodlivé
  a fortiori - tým viac, podľa presvedčivejšieho dôvodu
  agnatio - právne príbuzenstvo
  alibi – (dosl. inde) (obrana/dôkaz obvineného, že v čase zločinu bol na inom mieste) 
  alienatio -  scudzenie
  alieni iuris - nesvojprávny
  alieno nomine - cudzím menom
  ambiguitas – nejednoznačnosť, pochybnosť
  animus - úmysel, vôľa
       - animo lucrandi – so zištným úmyslom
       - animo furandi – s úmyslom kradnúť
       - animus domini – úmysel, vôľa pána/vlastníka
  anno domini - roku Pána
  ante diem - predčasne    
  ante litem motam – pred podaním žaloby
  a priori - už vopred (bez ohľadu na skúsenosť vyvodzovať napr. závery)
  a posteriori – zo skúsenosti, dodatočne
  approbare – schváliť, doložiť
  apud iudicem – v prítomnosti sudcu
  arbiter – rozhodca, sudca sporoch, kde sa vyžaduje istá špeciálna odborná znalosť
  argumentum – dôkaz, dôvod
       - argumentum e contrario – dôvodenie z opaku
       - argumentum  ex lege – dôvodenie zo zákona
       - argumentum ex exemplo – dôvodenie z precedensu
  ascendentes - predkovia
  attestatio - dosvedčenie, vyhlásenie pred svedkami
  audiatur et altera pars – vždy treba vypočuť aj druhú stranu (protistranu)
  auxilium – (právna) pomoc

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.