Elektronické hlasovanie

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Elektronické hlasovanie nie je samostatným spôsobom výkonu vlastníckych práv hlasovaním, ale len doplnkom k jestvujúcemu písomnému hlasovaniu alebo hlasovaniu na schôdzi. Je zatiaľ možné len počas trvania mimoriadnej situácie. Keďže sa množia rôzne dezinformácie a vzniká neistota či a ako elektronicky hlasovať, prinášame aktuálne informácie.

  Riešenie bude vyžadovať presný postup
  Máme pre Vás praktické príklady

  Máme pre Vás vzory a návody

   

  V súlade so zákonom číslo 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, princípom elektronického hlasovania je rozšírenie štandardného hlasovania o možnosť prijímať hlasy prostredníctvom elektronických prostriedkov. Za také sa považujú :
  a)    prostriedky na prenos obrazu a zvuku v reálnom čase,
  b)    prostriedky komunikačnej technológie, umožňujúci individualizovaný prejav vôle.


  Ad a) videokonferencia
  Prostredníctvom služieb typu SKYPE, MESSENGER, TEAMS, GOOGLE MEET a podobne je možné v reálnom čase pripojiť sa na prebiehajúcu schôdzu vlastníkov a za použitia obrazu aj zvuku vlastne riadne vykonávať svoje vlastnícke práva najmä hlasovaním. 
   

  Ad b) komunikačné technológie
  Za uvedené prostriedky sa považujú špecializované softwarové riešenia, akými sú napríklad DOMUS alebo RESITECH, alebo aj bežné emailová komunikácia. Z dôvodu právnej istoty a relevantnosti hlasovania musia byť splnené podmienky, za ktorých sa elektronické hlasovanie vykoná. Elektronické hlasovanie musí podľa § 36f ods. 1 zákona číslo 67/2020 Z.z. umožňovať napr. overenie totožnosti a účasti vlastníka, resp. musí byť z neho zrejmý prejav vôle, teda uplatnenie hlasu vlastníka. Taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred zneužitím.


  Ako umožniť elektronické hlasovanie
  Možnosť elektronického hlasovania vyplýva priamo z citovaného zákon a číslo 67/2020 Z.z. Zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Základnou podmienkou pre umožnenie elektronického hlasovania je existencia mimoriadnej situácie. Podľa § 36f ods. 2 tohto zákona nie je potrebné elektronické hlasovania zvlášť oznamovať, nakoľko možnosť elektronického hlasovania vyplýva priamo z ustanovení zákona a vyhlasovateľ písomného hlasovania je povinný priamo a bez ďalšieho vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania. 


  Od kedy sa prijímajú hlasy
  Písomné hlasovanie sa vyhlasuje tak, aby oznámenie o jeho konaní bolo vlastníkom prístupné najmenej 7 dní vopred. Podľa zákona musí byť takéto oznámenie doručené každému vlastníkovi, ale zmluva o výkone správy môže napríklad určiť, že sa oznámenie vyvesuje v spoločných priestoroch. Na oznámení je potrebné uviesť dátum jeho zverejnenia, nakoľko tento dátum je aj dátumom, od ktorého vyhlasovateľ prijíma hlasy elektronického hlasovania.


  Zákaz splnomocnenia
  Tak ako na úkony spojené s výkonom vlastníckych práv zákon o bytoch umožňuje splnomocniť inú osobu, tak splnomocnenie na elektronického hlasovanie nie je možné z dôvodu nemožnosti preukazovania splnomocnenia a nemožnosti výkonu priameho prejavu vôle vlastníka.


  Overenie totožnosti a overenie hlasov
  V písomnom hlasovaní platí pravidlo, že každý hlas overia najmenej dvaja overovatelia, pričom ich úlohou je overením potvrdiť, že hlasovala osoba, ktorá má na hlasovanie oprávnenie buď z titulu vlastníctva, alebo z titulu plnej moci. Pri elektronickom hlasovaní túto funkciu spĺňa vyhlásenie vlastníka a jeho žiadosť o umožnenie elektronického hlasovania z konkrétnej emailovej adresy. Takéto vyhlásenie, žiadosť, musí obsahovať nespochybniteľné vyhlásenia, že z tejto emailovej adresy hlasuje konkrétny vlastník, že je jej výlučným užívateľom a že hlasovania sú jeho jednoznačným prejavom vôle. Totožnosť ďalej vlastník potvrdzuje uvedením jednoznačného identifikátora, na účel čoho poslúži variabilný symbol pridelený správcom.

  Vzor žiadosti a vyhlásenia
  Nájdete na konci článku a je dostupný len registrovaným členom.


  Ukončenie elektronického hlasovania
  Prijímanie hlasov prostriedkami elektronickej komunikácie končí momentom, ktorým končí aj písomné hlasovanie. 


  Adresa pre prijímanie elektronického hlasovania
  Pre účely prijímania hlasov prostriedkami elektronickej komunikácie je potrebné zabezpečiť práve jednu emailovú adresu, na ktorú budú vlastníci zasielať hlasy. Je to nutné z dôvodu právnej istoty, aby každý odoslaný hlas bol prijatý a započítaný a nemohlo sa stať, že elektronický hlas bol zaslaný na emailovú adresu, z ktorej počas trvania hlasovania nikto nezískaval prichádzajúce elektronické hlasy napriek tomu, že ich odosielateľ sa mohol oprávnene domnievať že ide o email na to určený, napríklad technika domu. Samozrejme to môže byť emailová adresa technika, ale musí byť jasne určená na účel predmetného elektronického hlasovania.


  Forma hlasovania
  Na hlasovanie elektronickou formou platia rovnaké pravidlá ako na prezenčné písomné hlasovanie. Hlasovanie môže prebehnúť na dokumente, ktorý po vyplnení hlasujúcim je pripojený k emailu ako sken s podpisom hlasujúceho, alebo môže byť obsahom emailu v textovej podobe. 


  Čo robiť po obdržaní elektronického hlasu
  Ten kto hlasovanie vyhlásil, bez zbytočného odkladu po obdržaní elektronického hlasu oznámi hlasujúcemu jeho prijatie a to rovnakou formou, akou bol elektronický hlas doručený, teda emailom.


  Náležitosti zápisnice
  Okrem náležitostí pre písomné hlasovanie musia byť v zápisnici menovite uvedení všetci vlastníci, ktorí hlasovali elektronicky. Ďalšie údaje o vlastníkoch hlasujúcich elektronicky nemusia byť v zápisnici uvedené.


  Zabezpečenie pred neoprávneným zásahom
  Elektronické hlasovanie musí byť zabezpečené proti neoprávneného zásahu, preto po prijatí emailu tento nesmie byť vymazaný a najmenej po dobu prekluzívnej lehoty na podanie žaloby prehlasovaného vlastníka (najviac 3 mesiace) musí byť prístupný v emailoch na overenie. Je potrebné brať na vedomie, že o preverenie môže požiadať ktorýkoľvek vlastník a ten, kto hlasovanie vyhlásil, je povinný mu existenciu a obsah elektronického hlasovania jednotlivých vlastníkov dať k nahliadnutiu a umožniť si z neho urobiť odpis alebo výpis.

  !!!POZOR!!! Pri využití softwarového riešenie sú niektoré vecí výrazne jednoduchšie.

  Pozrite si video-blog s videonávodom ako pripraviť elektronické hlasovanie (kliknite TU) z pohľadu správcu so systémom DOMUS/FINUS od spoločnosti ANASOFT. Pripravujeme tiež video-blog z pohľadu vlastníka, dostupnosť sa predpokladá od 30.6.2022.

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.