Písomné hlasovanie - priebeh a realizácia

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Písomné hlasovanie je nástrojom správy majetku, ktorým písomne, na listine alebo listinách, vlastníci bytov ako podieloví spoluvlastníci domu môžu rozhodovať o všetkých veciach, týkajúcich sa správy domu.

  Máme pre Vás návod
  Máme pre Vás praktické príklady

  Máme pre Vás vzor hlasovacej listny ( len registrovaní )

  Nebudeme sa zaoberať samotným vyhlásením, to nájdete v inom článku (Ako vyhlásiť písomné hlasovanie a jeho výsledky.). Budeme vychádzať z predpokladu, že písomné hlasovanie bolo vyhlásené riadne a včas.  Ten, kto písomné hlasovanie vyhlásil, pripraví aj hlasovacie listiny. 


  §14a zákona o bytoch
  (2) Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich rozhodovanie dotýka.


  Čo je presne termín hlasovania?
  Písomné hlasovanie je možné vyhlásiť teoreticky na ľubovoľne dlhú dobu. Pre modelový príklad si určime, že hlasovanie je vyhlásené na 1. až 10. októbra. Pre vlastníkov to znamená, že v danom čase môžu odovzdať hlas. Lenže podľa zákona o bytoch každý hlas musí byť overený najmenej dvoma overovateľmi. Neznamená to však, že títo musia byť k dispozícii nepretržite počas celej doby, na ktorú je hlasovanie vyhlásené.


  Čo je presne miesto hlasovania?
  Miestom písomného hlasovania je vymedzená miestnosť alebo časť domu alebo iné miesto, kde vlastníci môžu odovzdávať svoj hlas vypísaním hlasovacej listiny a tento zároveň môžu overiť overovatelia. Zákon o bytoch presne neurčuje, či daným miestom musia byť spoločné časti domu, je teda prípustné, aby hlasovanie prebiehalo napríklad na dvore pred vchodom, v byte niektorého vlastníka alebo v bytoch jednotlivých vlastníkov. ( hlasovaním, ktoré prebieha elektronicky, sa zaoberáme v samostatnom príspevku). Je však potrebné sa na uvedenom dohodnúť vopred a tento spôsob prijímania hlasov musí byť vopred známy každému vlastníkovi, teda oznámený pri vypísaní písomného hlasovania. Pozrite si príklady 1 až 3.


  Ako sa overujú hlasy?
  Overenie overovateľmi predstavuje súbor viacerých úkonov nad priebehom hlasovania, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby hlasovala oprávnená osoba a aby hlas udelila správne a podľa svojej vlastnej vôle.
  1.    Overovatelia overia totožnosť hlasujúceho tým, že sa im tento preukáže dokladom totožnosti a v prípade právnických osôb úradne overeným splnomocnením alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, pričom hlasujúci v ňom musí byť uvedený ako štatutár.
  2.    Overovatelia od držiteľov splnomocnenia prevezmú po jeho kontrole overenia a zhody s originálom kópiu.
  3.    Overovatelia pri hlasovaní kontrolujú podpis hlasujúceho.
  4.    Overovatelia pri hlasovaní so splnomocnením s príkazom kontrolujú, či hlasujúci plní príkaz na hlasovanie, ako mu bol udelený.
  5.    Overovatelia kontrolujú, aby hlasujúci neprepisovali údaje na hlasovacej listine a túto inak nepozmeňovali prípadne nemenili hlasovanie iných vlastníkov.


  Kedy sa hlasovanie úradne overuje?
  Overenie hlasov úradnou formou musí byť vyžadované v zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve na konkrétne uvedené účely hlasovania. Napríklad pri hlasovaní o úvere. Ak však takáto zmluvná dohoda neexistuje, (nestačí rozhodnutie zo schôdze o nutnosti úradného overenia hlasov, pokiaľ toto nie je zmenou zmluvy o výkone správy alebo zmluvy o spoločenstve ) hlasy nie je potrebné úradne overiť. Avšak každý hlasujúci má právo hlasovať tak, že jeho podpis na hlasovacej listine nechá úradne overiť a odovzdá tomu, kto vyhlásil písomné hlasovanie. Úradné overenie má vyššiu silu ako overenie overovateľmi a preto je vyhlasovateľ písomného hlasovania povinný takýto hlas prijať. Pokiaľ takýto hlas netrpí inými vadami, je platným hlasom a ten kto vyhlásil hlasovanie je povinný ho započítať. Je to napríklad bežný postup, ak na zvyšný termín hlasovania nie je možné dostaviť sa na miesto hlasovania v určenom čase, ale aj hlasovanie zo zahraničia a podobne.


  Čo presne obsahuje listina? Môže / musí byť len jedna?

  Náležitosti hlasovacej listiny alebo listín upravuje zákon o bytoch. Z jeho ustanovenia je zrejmé, že zákon pripúšťa existenciu viac ako jednej listiny.

  §14a ods. 4 zákona o bytoch
  Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

  Listina ďalej obsahuje hlasovacie otázky a úplné znenie schvaľovaného návrhu ako v príklade 4. Ten je dôležitý napríklad pri schvaľovaní komplikovaného úveru so všetkými podmienkami, ale túto problematiku riešime v článku o vyhlásení a vyhodnotení písomného hlasovania.


  Ako sa vyplňujú otázky? Môže sa krúžkovať?
  Súhlas alebo nesúhlas s otázkou vlastník vyjadruje vlastnoručným podpisom. Takže musí mať právo svoj podpis dať tak, aby tým jasne vyjadril svoj súhlas alebo nesúhlas, aby nemohol byť jeho hlas spochybnený alebo doplnený tak, že sa tým zmení jeho hlas. Teda neodporúča sa ani krúžkovanie, ani vyznačovanie krížikom ani podobné doplnkové označenia súhlasu či nesúhlasu, najvhodnejšou formou je podpis priamo do kolónky súhlasu alebo do kolónky nesúhlasu. Každá otázka teda musí mať obe kolónky vytvorené a jasne označené a hlasujúci svoj podpis dá do práve jednej z nich, čim vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas. Na konci článku, ak ste registrovaný užívateľ, nájdete vzor hlasovacej listiny na stiahnutie.


  Ako naložiť s neplatným hlasom a čo v prípade pochybností?

  Neplatný hlas je potrebné v prvom rade riešiť ihneď, ako sa chyby spôsobujúcej neplatnosť hlasu hlasujúci dopustil a pokúsiť sa ju napraviť. V prípade potreby je žiadúce nechať hlasujúceho opätovne hlasovať tak, aby jeho hlas mohol byť uznaný za platný, prípadne inak pred hlasovaním odstrániť príčinu neplatnosti hlasu. Typickým príkladom je zabudnutý podpis, kedy hlasujúci vypíše všetky údaje vrátane dátumu hlasovania, ale zabudne dať niektorý z podpisov. Stáva sa to najmä ak je na listine viac otázok. Overovatelia ho môžu pred overením vyzvať, aby svoj podpis doplnil a tým hlasoval. Ak napríklad držiteľ splnomocnenia hlasuje inak, ako znie príkaz v špeciálnej plnej moci, overovatelia takýto hlas neoveria. Je to rovnaký prípad akoby hlasoval za vlastníka niekto iný. Takýto zjavne neplatný hlas overovatelia neoveria a do výsledkov hlasovania tento hlas uvedú ako neplatný. 

  !!!POZOR!!! aj neplatné hlasy je potrebné evidovať pre prípad kontroly alebo napr. súdneho riešenia sporu.

  Ak si overovateľ nie je istý oprávnením hlasujúceho k tomuto úkonu alebo v inej dôležitej skutočnosti, nie je povinný takýto hlas overiť, avšak svoju námietku musí písomne, jasne a zrozumiteľne k hlasovacej listine pripojiť. 


  Čo ak niekto hlasuje opakovane?
  Ak sú overovatelia prizvaní na overenie hlasu hlasujúceho, ktorý už raz v danom hlasovaní hlasoval, sú povinní tento hlas prijať a overiť aj v tomto ďalšom dni a za platný započítať hlas, ktorý bol vykonaný najneskôr (samozrejme v rámci termínu hlasovania). 

  Príklad 1
  Písomné hlasovanie sa bude konať tak, že hlasy sa budú prijímať a overovať každý deň od 18:00 do 20:00 v garážach pred státím číslo 4.

   

  Príklad 2
  Písomné hlasovanie sa bude konať tak, že hlasy sa budú prijímať a overovať každý pondelok, stredu a piatok od 17:00 do 21:00 pred vchodom číslo 3.

   

  Príklad 3
  Písomné hlasovanie sa bude konať tak, že hlasy sa budú prijímať a overovať každý deň od 17:00 do 21:00 návštevou overovateľov v byte alebo nebytovom priestore vlastníka.   

   

  Príklad 4
  Hlasovacia otázka znie
  „Súhlasíte s cenovou ponukou číslo XXXX od spoločnosti XXXXXX na kamerový systém za cenu xxxxx“
  Úplné znenie schvaľovaného návrhu je
  „Vlastníci schvaľujú inštaláciu kamerového systému so záznamovým zariadením podľa ponuky číslo XXXX od spoločnosti XXXXXX v celkovej sume diela XXXX,- €.“

   
  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Dotačné podmienky nespĺňa väčšina domov, zo vzoriek neprešlo 66% domov. 

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.