Dotácie, ktoré väčšina domov nedostane

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Projekt Zelená domácnostiam opäť pokračuje a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už završuje prvú fázu projektu. Na stránke Zelená domácnostiam sú zverejnené schválené technológie a odborne spôsobilé spoločnosti a podnikatelia na ich dodávku a montáž. 

  Od projektu dotácií široká verejnosť očakávala významné zlepšenie finančnej dostupnosti obstarania zariadení, ktoré nielen prinesú úľavu peňaženkám, ale aj pomôžu životnému prostrediu. Zoznam podporovaných zariadení tomu napovedá a aj napriek tomu, že v dotačnom projekte zatiaľ nie sú zahrnuté veterné turbíny, zrejme takmer všetky bytové domy by si v ňom našli riešenie, ktoré by pomocou dotácie radi zrealizovali.


  Podporované zariadenia 
  –  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
  •    fotovoltické panely nové
  •    veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)
  – zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome
  •    slnečné kolektory
  •    kotly na biomasu nové
  •    tepelné čerpadlá nové

   

   

  Základné podmienky
  Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, čo nie je nijako prekvapujúce. Prichádzajú však prvé obmedzenia a tými sú zoznamy oprávnených zhotoviteľov a schválených zariadení. Po bližšom preštudovaní oboch zoznamov sa obavy mierne rozplynú, ale stále ostáva trh obmedzený. Registráciu odborných zhotoviteľov ešte možné pochopiť je, partnerstvo verejného sektora nie je napríklad dnes už ničím výnimočným, avšak obmedzenie spôsobilých zariadení na konkrétnych výrobcov a konkrétny typy je pomerne veľkým zásahom. Štát prostredníctvom ŠFRB nielen požičiava peniaze, ale dotuje odstraňovanie systémových porúch a to často vo vyššom náklade na byt či nebytový priestor ako táto dotácia. Je otázne, prečo pri systéme financovania obnovy bytového domu postačuje technická a projektová dokumentácia, naplnenie požadovaných parametrov a zhotoviteľ nemusí byť nikde osobitne evidovaný a pri projekte zelená domácnostiam je všetko prísne limitované predchádzajúcim súhlasom a zaradením do zoznamov.
   

  Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.
   


  Pri študovaní základných podmienok ostáva vlastníkom bytov a nebytových priestorov nádej na získanie dotácie len do momentu, kým nenarazia na ustanovenie o vlastníckych právach k jednotlivým priestorom.  
  Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

   

  Po prečítaní uvedeného ustanovenia sa vlastne všetky predchádzajúce polemiky o nutnosti zoznamov stali bezpredmetnými. Už po prvom prečítaní sa vlastníkom zaseknú slová a väčšina z nich si povie, fajn, tak zasa nebudeme mať nárok. A bohužiaľ, majú z veľkej časti pravdu.
  Okrem iného v bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nemôže dôjsť inštaláciou zariadenia k porušeniu podmienok skončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami, jeho realizácia však nie je ničím zložitým a odborné spoločnosti to hravo zvládnu.

  Aby sme však neboli nespravodliví, našli sme aj jednu malú pozitívnu vec a tou je, že pri poskytovaní podpory budú zvýhodnené domácnosti pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá, formou zvýšenia základnej sadzby uvedenej v článku H. ( všeobecných podmienok zelenej domácnosti, môžete si ich stiahnuť na konci článku ) o 15 %; 

   

  Subjekty, ktoré sú oprávnené na podanie žiadosti o dotáciou na bytovom dome 

  Nakoľko v bytových domoch je povinný výkon správy, oprávnenými subjektami sú práve subjekty, ktoré správu vykonávajú. Sú nimi :
  a) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej ako „zák. č. 182/1993 Z. z.“), 
  b) vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zák. č. 182/1993 Z. z.,

   

  Jednotlivé podmienky a možnosti ich splnenia

  Za vzorku sme si zobrali:
  Správca A, Bratislava, 147 bytových domov
  Správca B, Bratislava, 80 bytových domov
  Správca C, Bratislava 56 bytových domov

  a vyhodnotili sme koľko z nich by vlastne malo nárok na dotáciu podľa jednotlivých kritérií.

  1. Byt alebo nebytový priestor nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok.
  V bytových domoch vlastnia bežne byty okrem vlastníkov aj podnikateľské subjekty, občianske združenia, bytové družstvá. Nehovoriac o garážovom státí či skladovom priestore. Nebytové priestory komerčného charakteru v podiely takmer 100 % taktiež. Týka sa to aj domov, kde kotolňu alebo výmenníkovú stanicu vlastní dodávateľ tepla. Z uvedeného počtu domov týmto kritériom neprešlo Správca A 109 domov
  Správca B 76 domov
  Správca C 14 domov

  2. Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.
  Tento fakt je veľmi ťažko preukázateľný, nakoľko vyžaduje zisťovanie priamo v účtovníctve celého spektra firiem v rámci celého Slovenska, nakoľko ide o údaj, ktorý nie je dostupný z verejných zdrojov. Napriek tomu máme vedomosť, že okrem domov vyradených v bode 1. v rámci prenájmu majú byty zaradené do obchodného majetku kvôli prenájmu ďalšie domy. 
  Správca A 4 domy
  Správca B nezistené
  Správca C nezistené

  3. O nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 20 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie bytovému domu (za všetky byty a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou samotného spoločenstva alebo správcu), 
  V tomto prípade ide najmä o prenájom bytov, nebytových priestorov, spoločných častí či zariadení domu. Takéto domy sme našli u Správcu A 4 domy, ale všetky boli vyradené v 1. podmienke, lebo máloktorý dom má priestor, kde by mohlo dôjsť k takému významnému čerpaniu energií. Správcovia B a C nezistené.

  4. Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov) v rozsahu väčšom ako 20 % podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, a to v prípade spoločne dodávanej energie.
  Platí to isté ako v podmienke 3, nakoľko veľkosť takto užívanej plochy takmer priamo úmerne zodpovedá odčerpaným energiám najmä na teplo.

  5. Byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 20% podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť. 
  Toto obmedzenie má dopad na apartmánové domy a v zozname sme našli viacero domov s apartmánmi, ktoré však boli vyradené už 1. podmienkou.

   

  Celková štatistika 
  Správca A
  Zo spravovaných 147 bytových domov 113 domov nemá nárok na dotáciu, preto, že čo i len jediný priestor nie je vo vlastníctve fyzickej osoby nepodnikateľa. Z uvedenej vzorky možno odvodiť, že dotácia tak ako je napísaná nie je vhodná pre 77 % bytových domov. 

  Správca B
  Zo spravovaných 80 bytových domov 76 domov nemá nárok na dotáciu, preto, že čo i len jediný priestor nie je vo vlastníctve fyzickej osoby nepodnikateľa. Z uvedenej vzorky možno odvodiť, že dotácia tak ako je napísaná nie je vhodná pre 95 % bytových domov.


  Správca C
  Zo spravovaných 56 bytových domov 14 domov nemá nárok na dotáciu, preto, že čo i len jediný priestor nie je vo vlastníctve fyzickej osoby nepodnikateľa. Je ešte otázne, ako by uvedené ovplyvnilo ak by sa podarilo zistiť splnenie kritérií 2, 3 a 4. Z uvedenej vzorky možno odvodiť, že dotácia tak ako je napísaná nie je vhodná pre 25 % bytových domov.

   

  Preukazovanie splnenia
  Splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok oprávnenosti užívateľa sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré vydáva subjekt oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu zariadení v domácnostiach v rozsahu uvedenom v tomto článku D. SIEA je oprávnená vykonať overenie pravdivosti čestného vyhlásenia a to najmä dožiadaním relevantných informácií alebo výkonom kontroly na mieste v súlade s pravidlami stanovenými SIEA pre overovanie týchto skutočností.

   

  Záver
  V prípade projektu Zelená domácnostiam je teda na mieste zamyslieť sa, komu je dotácia určená. Bytovým domom zjavne nie. Nezmyselne stanovené obmedzenia, ktoré diskvalifikujú väčšinu bývajúcich obyvateľov Slovenska z tohto dotačného programu, teda absolútne znemožnia naozaj efektívny rozmach použitia obnoviteľných zdrojov energie v bývaní, kde je spotreba energií na plochu územia najvyššia a teda v lokalitách, kde je logicky aj najvyššia miera produkcie záťaže na životné prostredie. Správcovia len obtiažne a často vôbec nebudú schopní  s istotou domom povedať, či podmienky spĺňajú alebo nie, podľa skladby domov sa jeden správca bude javiť ako schopný a druhý ako úplne neschopný dotáciu vybaviť a to len preto, že má skladbu domov, ktoré neprejdú vo väčšine podmienkami. Dotácie potrebujú naštartovať územia s vysokou hustotou obyvateľstva. Environmentálna záťaž sa len sotva zníži osadením fotovoltických či iných spomenutých zariadení pre pár rodinných domov. Treba počítať s tým, že aj ochota obyvateľov financovať obnoviteľné zdroje musí byť motivovaná a že subjekty, vykonávajúce drobnú hospodársku činnosť, sú rovnakým spotrebiteľom energií ako fyzické osoby, často ešte vyšším. Ak teda na jednej strane štát podporuje výstavbu a modernú architektúru, ktorej súčasťou je už dlhé roky polyfunkcia, mal by teda aj obmedzenia takýchto projektov prispôsobovať aktuálnej situácii bytového fondu. Ak na jednej strane postačuje napríklad pre distribučnú spoločnosť a sadzbu za distribúciu elektrickej energie vyhlásenie, že vlastník, právnická osoba, nepodniká v byte, alebo nebytový priestor má samostatný vchod, postačilo by naviazať dotáciu na takýto parameter. V neposlednom rade nič nebráni dotáciu priznať v bytovom dome len v takom rozsahu, v akom je vlastníctvo priestorov v rukách nepodnikateľov. Investícia sa predsa platí z fondu prevádzky, údržby a opráv a samotná dotácia by nikdy nesmerovala v prospech bytu, ale v prospech domu ako celku. A dotácia za tie hospodárske subjekty, vlastniace byty a nebytové priestory, by sa jednoducho z výšky celkovej dotácie odpočítala podielom, v akom sú spoluvlastníci domu ako celku.

   

  Ale to by niekto pri tvorbe podmienok musel chcieť a vedieť....

  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac

  Je doručenie emailom preukázateľný spôsob? Dá sa emailom doručiť výpoveď zo zmluvy alebo žiadosť štvrtiny vlastníkov? Je KEP náhradou notára?

  Čítať viac

  Nikto nechce robiť zástupcu, ale susedka na dôchodku má vnuka, ktorý by to aj robil ale nie je vlastník. Môže ho splnomocniť?

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.