Ako sa počítajú hlasy vlastníkov?

img
 • JUDr. Jozef Štora, LL.M., MBA
 • Súčasťou každého hlasovania sú hlasy, ktorých počet prislúchajúci k súhlasu alebo nesúhlasu s otázkou, je jediným prostriedkom prijímania rozhodnutia o správe spoločnej veci vlastníkmi. Preto otázka, či hlas je alebo nie je platný je tou najdôležitejšou pri skrutíniu, teda spočítavaní hlasov. Pri počítaní hlasov sa stretnete s hlasom, ktorým vyjadril svoju vôľu vlastník, ktorý je výlučným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru, ku ktorému hlas prislúcha. V takom prípade je hlas jasný, samozrejme ak hlasuje naozaj vlastník. Čo však v prípade, ak hlasujúci nie je výlučným vlastníkom, ale je spoluvlastníkom bytu či nebytového priestoru v dome s manželom/manželkou alebo inou osobou?

  Riešenie bude vyžadovať iba zvýšenú pozornosť a kontrolu
  Máme pre Vás negatívne vymedzenie platnosti

  Máme pre Vás vzory a modelové situácie


  Ako hlasujú manželia?
  Bezpodielové spoluvlastníctvo je forma podieľania sa na vlastníckom práve výlučne medzi manželmi (BSM). Súčasťou vlastníckych práv je aj rozhodovanie a to je pri manželoch a veciach, ktoré sú súčasťou BSM, upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku
   

  § 145 Občianskeho zákonníka
  (1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.
  (2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.


  V praxi to znamená, že pri hlasovaní úplne postačuje, ak sa ho zúčastní ktorýkoľvek z manželov, BSM trvá a druhý z manželov nevyjadril na hlasovaciu otázku opačný názor. BSM vo vzťahu k nehnuteľným veciam totiž zaniká napríklad rozvodom a ak nie je vysporiadané do 3 rokov od rozvodu manželstva, mení sa na podielové spoluvlastníctvo s rovnakou veľkosťou podielu. Prípadný hlasujúci teda nedisponuje väčšinou ani zákonným oprávneným hlasovať za manžela v bežných veciach. Pri nezhode názoru manželov na správu majetku o právach a povinnostiach rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Až takéto rozhodnutie znamená výsledok, akým sa bude nakladať so spoločnou vecou a teda hlas bude zrejmý až po rozhodnutí súdu, teda do hlasovania z dôvodu uplynutia doby, počas ktorej sa hlasuje, ho nebude možné započítať.

   

  Hlas jedného z manželov alebo bývalých manželov za priestor v BSM nie je možné započítať :

  a)    Ak došlo k vysporiadaniu BSM zo zákona a to sa zmenilo na podielové pričom podiely oboch manželov sú rovnaké. Stáva sa, že táto zmena nie je vyznačená na liste vlastníctva.
  b)    Ak manželia obaja vyjadrili svoj názor na hlasovaciu otázku rozdielne.
  c)    Ak manželia majú priestor, za ktorý hlasujú, vylúčený z BSM a vlastnia ho v podielovom spoluvlastníctve s rovnakou veľkosťou podielu.

   

  Ako hlasujú podieloví spoluvlastníci?
  právu spoločnej veci pri podielovom spoluvlastníctve upravuje Občiansky zákonník tak, že hospodárenie s vecou sa riadi vôľou väčšiny spoluvlastníckeho podielu.


  § 139 Občianskeho zákonníka
  (1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
  (2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
  (3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.


  V praxi to znamená, že na platnosť hlasu a teda jeho započítanie do výsledkov hlasovania je potrebné, aby bol hlas vyjadrený za viac ako 1/2 podielu. Hlasujúci uplatňuje v hlasovaní podiel, vo veľkosti ktorého je vec v jeho spoluvlastníctve a podiel, vo veľkosti ktorého je vec v spoluvlastníctve toho, kto ho na hlasovanie písomne splnomocnil. Ak teda je niekto vlastníkom vo veľkosti podielu 1/2 a ďalší z podielových spoluvlastníkov ho splnomocní na hlasovanie v podiele čo i len najmenšom možnom, hlasujúci disponuje viac ako väčšinou podielu a teda jeho hlas je postačujúci na to, aby bol započítaný za daný priestor do hlasovania. Prípadný nesúhlas iného podielového spoluvlastníka pri podielovom spoluvlastníctve nezakladá nemožnosť hlas započítať do rozhodnutia súdu, nakoľko záležitosti, týkajúce sa výkonu správy bytov a nebytových priestorov sa nepovažujú za dôležitú zmenu spoločnej veci a preto prehlasovaným spoluvlastníkom nevzniká nárok obrátiť sa vo veci zmeny na súd žalobou tak, ako je to pri bezpodielovom spoluvlastníctve. Toto tvrdenie je možné podporiť aj judikatúrou.


  Rozsudok Najvyššieho súdu SR,  sp.zn. 1 Cdo 119/96
  Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov). Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť. 

   

  Hlas za priestor v podielovom spoluvlastníctve nemožno započítať :

  1. Ak veľkosť podielu hlasujúcich nedosiahol za niektorú z možností hlasovania viac ako 1/2.
  2. Ak niektorý podielový hlas bol realizovaný jedným z manželov a trpí nedostatkom, z dôvodu ktorého nie je možné započítať hlas za priestor v BSM, ak bez tohto podielového hlasu nie je dosiahnutá nadpolovičná väčšina veľkosti podielu zhodne hlasujúceho za niektorú z možností hlasovania.


  Ako sa počítajú hlasy za priestor všeobecne?
  Za hlasujúceho je nutné považovať každého, kto má vlastnícky alebo spoluvlastnícky vzťah k bytu alebo nebytovému priestoru v dome. Za každý priestor je možné započítať jeden hlas. Hlas sa uplatňuje ako celok, čo znamená že sa nedá uplatniť len jeho časť, teda napríklad len 25 % lebo hlasujúci vlastní len 1/4 priestoru. Hlasujúci teda musí byť v postavení, v ktorom ako bezpodielový spoluvlastník hlasuje za ktoréhokoľvek z manželov, alebo ako podielový spoluvlastník vlastní viac ako polovicu podielu alebo je súčasťou skupiny zhodne hlasujúcich podielových spoluvlastníkov, ktorých súčet podielov tvorí viac ako polovicu celkového podielu za daný priestor, za ktorý uplatňujú hlas. Hlasy sa počítajú za každý priestor, ktorý je v liste vlastníctva uvedený ako priestor tvoriaci podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu.

  Svoje tvrdenia tiež opierame o stanovisko Ministerstva financií k tejto problematike.


  Praktické príklady:

  K hlasovacej otázke sa súhlasne vyjadril manžel, ktorý vlastní byt s manželkou v režime BSM, manželka sa nevyjadrila. Hlas je platný.

  K hlasovacej otázke sa vyjadril podielový spoluvlastník, ktorého veľkosť podielu je 1/2, zvyšní podieloví spoluvlastníci sa nevyjadrili. Hlas je neplatný.

  K hlasovacej otázke sa zhodne vyjadrilo viacero spoluvlastníkov garážových státi, ktoré sú v liste vlastníctva vedené ako jeden priestor, pričom súčet podielov tých, ktorí sa súhlasne vyjadrili je 16/31. Hlas je platný, nakoľko sa vyjadrila viac ako polovica podielu, do hlasovania sa ráta ako jeden hlas.

  K hlasovacej otázke sa súhlasne za byt vyjadril manžel a nesúhlasne za pivnicu samostatne zapísanú na LV ako nebytový priestor sa vyjadrila manželka. Oba hlasy sú platné, jeden je za a druhý proti. 
  AUTOR
  img

  Ďalšie články z kategórie

  Odporúčame

  Na tlačívách DOMUS - ANASOFT / SuSoft / Easy SVB, môžete si ich voľne stiahnuť vo formáte PDF na spodku stránky. Do 31.5. vlastníci obdržia vyúčtovanie nákladov za svoj byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Prvá vec, na ktorú im padnú oči a ktorú intenzívne hľadajú je jeho výsledok, teda či majú preplatok, alebo nedoplatok. Tie preplatkové zvyčajne neriešia, alebo sa k nim vrátia o pár dní. Pri tých s nedoplatkom však začína horúčkovité hľadanie príčin nedoplatku a čísla sa začínajú zlievať a prichádza problém s orientáciou vo vyúčtovaní. Takže kľud, nádych, začíname....

  Čítať viac

  Ako sme už dávnejšie avizovali, Vláda SR je zaviazaná najneskôr do 31.12.2024 implementovať elektronické hlasovanie do riadnej verzie zákona. Nejde však len o prepis pôvodného § 36f zákona 67/2020 Z.z., ale značne zmenenú úpravu apár noviniek. Využili sme teda príležitosť a v spolupráci s našimi členmi a odborníkmi v tejto oblasti, podali sme zásadné pripomienky k pripravovanému materiálu, a teda nie len z oblasti elektronického hlasovania. Veríme, že sa dočkáme ich zapracovania a tým aj zlepšenia a vyjasnenia vzťahov, práv a povinností správcov a vlastníkov. Bohužiaľ sme však zaregistrovali aj pripomienky niektorých iných organizácií, s ktorými nemožno vždy súhlasiť a je zjavné, že správu nikdy nevykonávali, inak by sa nesnažili správcom stažiť ich prácu a vlastníkom ubrať na ich právach.

  Čítať viac

  Prečítajte si o šiestich pravidlách, ako to celé zvládnuť

  Čítať viac
  Cookies Detaily
  Táto webstránka používa súbory cookies

  Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.